Język: [polski] [english]

Licencja

Licencja ROYALTY FREE

Postanowienia niniejszej Licencji są umową prawną sporządzoną pomiędzy licencjobiorcą a licencjodawcą - firmą Akcept z sziedzibą w Piechowicach, właścicielem serwisu Katalogfoto.pl. Wykorzystanie zdjęć umieszczonych w serwisie zarówno zakupionych jak i miniatur poglądowych oznacza zgodę na poniższe warunki i stanie się stroną niniejszej umowy. Zdjęcia umieszczone w serwisie są utworami w rozumieniu prawa autorskiego.

 1. Licencja zostaje udzielona Licencjobiorcy na nabyte zdjęcia niezależnie od formy ich dostarczenia, tj. pobrane online z serwisu Katalogfoto.pl lub wysłane na skrzynkę e-mail bądź konto ftp) lub na płycie CD/DVD oraz wszelkich innych formach.
 2. Licencjobiorca nabywa prawo do wykorzystania zdjęcia bez gwarancji wyłączności,ta sama fotografia może być wykorzystywana również przez innych nabywców.
 3. Licencja Royalty Free pozwala licencjobiorcy wykorzystywać zdjęcia jedynie jako element skończonego projektu wizualnego w celach komercyjnych lub niekomercyjnych na następujących polach eksploatacji:
  a. Internet i multimedia: strony i portale internetowe, blogi, fora internetowe, prezentacje multimedialne, banery reklamowe, w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, dokumentalnych, szkoleniowych i prywatnych.
  b. materiały drukowane do maksymalnego nakładu 100.000 egzemplarzy: reklama prasowa, książki, broszury, ulotki, katalogi, plakaty, wydruki wielkoformatowe, wzbogacenie artykułów dziennikarskich, materiały biurowe, wizytówki, opakowania, widokówki, kalendarze, oklejanie pojazdów, w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, dokumentalnych, szkoleniowych, wystroju wnętrz lub prywatnych.
  c. media: telewizja, kino, video w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, dokumentalnych, szkoleniowych lub prywatnych.
 4. Licencjobiorca ma prawo wykorzystywać pobrane zdjęcie na potrzeby własne lub zleconych produkcji.
 5. Licencjobiorca może sprzedawać lub przekazywać osobom trzecim nabyte zdjęcia jedynie w formie skończonych projektów graficznych.
 6. Licencjobiorca nie może odsprzedać, odstąpić lub w jakiejkolwiek innej formie przekazać praw do zdjęć osobom trzecim. Licencjobiorca nie może udzielać dalszych licencji (sublicencji) na zakupione zdjęcia.
 7. Zdjęć Royalty Free nie można wykorzystywać do następujących celów:
  a. Materiały elektroniczne do dalszej odsprzedaży detalicznej lub hurtowej: szablony witryn internetowych, komercyjne szablony dokumentów, kartki elektroniczne (e-kartki), tapety i wygaszacze ekranu komputera lub urządzeń przenośnych (telefony komórkowe, palmtopy), programy komputerowe/gry wideo.
  b. Druk na materiałach i przedmiotach do dalszej odsprzedaży detalicznej lub hurtowej oraz występujących również jako dodatek marketingowy płatny lub bezpłatny do prasy, czasopism oraz innych wydawnictw i produktów: kubki, podkładki pod mysz, odzież/tekstylia, gry, zabawki, widokówki i kartki pocztowe, plakaty, kalendarze, parasole itp. produkty (gadżety) reklamowe.
  c. Wydruki wielkoformatowe zdjęć do dalszej odsprzedaży detalicznej lub hurtowej.
  d. Nie zezwala się na wykorzystanie zdjęcia w znaku firmowym (logo) lub znaku towarowym (marka) określonego produktu lub usługi.
  e. Zabrania się publikacji zdjęć w sytuacjach: naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, ośmieszających, niegodnych, skandalizujących, kompromitujących, zniesławiających, propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację, faszyzm, nazizm, narkotyki, zawierających treści pornograficzne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, obrażających uczucia religijne i innych sprzecznych z dobrymi obyczajami.
 8. Wykorzystanie zdjęć w celach opisanych w punkcie 7 ppkt a-d możliwe jest w przypadku zakupienia zdjęcia na licencji rozszerzonej „ Licencja Rozszerzona”.
 9. Licencjobiorca zobowiązuje się do należytego przechowywania zakupionych zdjęćw sposób uniemożliwiający: pobranie zdjęcia (surowego pliku) bezpośrednio ze strony internetowej lub z udostępnionego publicznie serwera lub poprzez programy do sieciowej wymiany plików (peer-to-peer).
 10. Zabrania się publikacji wizerunku osoby w sytuacjach ośmieszających, niegodnych, skandalizujących, kompromitujących i zniesławiających. Zabrania się również wykorzystywania wizerunku osób w elementach takich jak znak firmowy (logo) oraz znak towarowy (marka).
 11. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich wynikłew związku z wykorzystaniem fotografii przez Licencjobiorcę.
 12. Licencjodawca nie daje gwarancji odnośnie wykorzystania nazw, budynków, znaków firmowych lub praw do własności intelektualnej i przemysłowej przedstawionych na zdjęciach. Obowiązek uzyskania uprawnień do wykorzystywania prezentowanych na zdjęciach przedmiotów podlegających ochronie na mocy praw własności, spoczywa na Licencjobiorcy.
 13. Autorzy fotografii zachowują wszelkie prawa autorskie, w tym prawa majątkowe oraz prawa własności intelektualnej. Zakup zdjęcia nie powoduje przeniesienia praw autorskich na kupującego.
 14. W przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę warunków niniejszej licencji, naruszenia dóbr osobistych osób występujących na zdjęciach lub naruszenia praw autorskich Licencjodawca może rościć o odszkodowanie od Licencjobiorcy.
 15. Licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony, jest niewyłączna, niezbywalna oraz nie jest ograniczona terytorialnie.
 16. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz prawa autorskiego.

 

Licencja ROZSZERZONA

Postanowienia niniejszej Licencji są umową prawną sporządzoną pomiędzy licencjobiorcą a licencjodawcą - firmą Akcept z sziedzibą w Piechowicach, właścicielem serwisu Katalogfoto.pl. Wykorzystanie zdjęć umieszczonych w serwisie zarówno zakupionych jak i miniatur poglądowych oznacza zgodę na poniższe warunki i stanie się stroną niniejszej umowy. Zdjęcia umieszczone w serwisie są utworami w rozumieniu prawa autorskiego.

 1. Licencja zostaje udzielona Licencjobiorcy na nabyte zdjęcia niezależnie od formy ich dostarczenia, tj. pobrane online z serwisu Outset lub wysłane na skrzynkę e-mail bądź konto ftp) lub na płycie CD/DVD oraz wszelkich innych formach.
 2. Licencjobiorca nabywa prawo do wykorzystania zdjęcia bez gwarancji wyłączności, ta sama fotografia może być wykorzystywana również przez innych nabywców.
 3. Licencjobiorca nabywa prawa do publikacji zdjęć w formie skończonego projektu w dowolnym miejscu i nakładzie, natomiast klient Licencjobiorcy nabywa wyłącznie prawa do publikacji zdjęć w formie skończonego projektu.
 4. Licencja rozszerzona Extended umożliwia wykorzystanie fotografii Royalty Free jako element graficzny do następujących celów:
  a. Internet i multimedia: strony i portale internetowe, blogi, fora internetowe, prezentacje multimedialne, banery reklamowe, szablony witryn internetowych, szablony dokumentów, kartki elektroniczne (e-kartki), tapety i wygaszacze ekranu komputera lub urządzeń przenośnych (telefony komórkowe, palmtopy, programy komputerowe, w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, dokumentalnych, szkoleniowych i prywatnych.
  b. materiały drukowane w nieograniczonym nakładzie: reklama prasowa, książki, broszury, ulotki, katalogi, plakaty, wydruki wielkoformatowe, wzbogacenie artykułów dziennikarskich, materiały biurowe, wizytówki, opakowania, widokówki, kalendarze, oklejanie pojazdów, w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, dokumentalnych, szkoleniowych, wystroju wnętrz lub prywatnych.
  c. materiały i przedmioty do dalszej odsprzedaży detalicznej lub hurtowej oraz występujących również jako dodatek marketingowy płatny lub bezpłatny do prasy, czasopism oraz innych wydawnictw i produktów: kubki, podkładki pod mysz, odzież/tekstylia, gry, zabawki, widokówki i kartki pocztowe, plakaty, kalendarze, parasole itp. produkty (gadżety) reklamowe.
  d. wydruki wielkoformatowe zdjęć do dalszej odsprzedaży detalicznej lub hurtowej.
  e. media: telewizja, kino, video w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, dokumentalnych, szkoleniowych lub prywatnych.
 5. Zabrania się publikacji wizerunku osoby w sytuacjach ośmieszających, niegodnych, skandalizujących, kompromitujących i zniesławiających. Zabrania się również wykorzystywania wizerunku osób w elementach takich jak znak firmowy (logo) oraz znak towarowy (marka).
 6. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich wynikłe w związku z wykorzystaniem fotografii przez Licencjobiorcę.
 7. Licencjodawca nie daje gwarancji odnośnie wykorzystania nazw, budynków, znaków firmowych lub praw do własności intelektualnej i przemysłowej przedstawionych na zdjęciach. Obowiązek uzyskania uprawnień do wykorzystywania prezentowanych na zdjęciach przedmiotów podlegających ochronie na mocy praw własności, spoczywa na Licencjobiorcy.
 8. Licencjobiorca nie może odsprzedać, odstąpić lub w jakiejkolwiek innej formie przekazać praw do zdjęć osobom trzecim. Licencjobiorca nie może udzielać dalszych licencji (sublicencji) na zakupione zdjęcia.
 9. Licencjobiorca zobowiązuje się do należytego przechowywania zakupionych zdjęć w sposób uniemożliwiający: pobranie zdjęcia (surowego pliku) bezpośrednio ze strony internetowej lub z udostępnionego publicznie serwera lub poprzez programy do sieciowej wymiany plików (peer-to-peer).
 10. Autorzy fotografii zachowują wszelkie prawa autorskie, w tym prawa majątkowe oraz prawa własności intelektualnej. Zakup zdjęcia nie powoduje przeniesienia praw autorskich na kupującego.
 11. W przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę warunków niniejszej licencji, naruszenia dóbr osobistych osób występujących na zdjęciach lub naruszenia praw autorskich Licencjodawca może rościć o odszkodowanie od Licencjobiorcy.
 12. Licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony, jest niewyłączna, niezbywalna oraz nie jest ograniczona terytorialnie.
 13. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz prawa autorskiego.